DGN Groep _ er is altijd meer

sep/12

27

Peter Ruys in Metro: Zorgpremie 2013 gaat omhoog

Na de bekendmaking van DSW dat de zorgpremie gelijk blijft. Lijkt het alsof de premies niet stijgen. Toch blijkt na een rondvraag van Peter Ruys bij de grote zorgverzekeraars dat de premie toch zeker zal stijgen.

”Vergeet vooral niet dat iedereen 67 euro meer gaat betalen door het hogere eigen risico” en “waarschijnlijk gaan de kosten voor de aanvullende zorgverzekering ook nog eens met vijf tot tien procent omhoog” aldus Peter Ruys. De zorgverzekering vergelijken wordt daarom altijd geadviseerd.

·

1 reactie

  • Bobby · 4 september 2015 om 20:46

    Čiže: – šte1t je zvrchovanfd, čiže si me1 stre1žiť svoje fazemie pred tfdm, aby odtiaľ ktosi fatočil na infd šte1t (jeho ľuded bez ohľadu na to, či sfa civlii alebo vojaci);- v medzine1rodnfdch fazemiach (bez vfdlučnej zvrchovanosti 1 šte1tu) šte1ty použedvajfa silu proti fatokom kohokoľvek podľa nevyhnutnosti;- pokiaľ zvrchovanfd šte1t nie je schopnfd alebo ochotnfd (alternatedva matematicke1) dozrieť na to, aby z jeho fazemia niekto nefatočil, mf4žu šte1ty, ktore9 sfa z jeho fazemia napadnute9, na toto fazemie fatočiť (subsidiarita), ale len na fatočnedkov (proporcionalita).Čiže podľa vyššie uvedene9ho a Deeksovej 5 princedpov by nemal byť proble9m posfadiť primeranfa obranu šte1tu proti fatoku zvonku.Ale P. Caban v reakcii uve1dza:”… drone strikes killed 2,562-3,325 people in Pakistan, of whom 474-881 were civliians, including 176 children …”Čiže v konkre9tnom predpade v Pakistane, ktorfd nevedel o použited sily v Abbottabe1de (v čle1nku je chyba) a ote1zne je aj, či vf4bec vedel o nasadened tfdchto bezpilotnfdch lietadiel, je nutne9 skfamať, či je (bola) pakistanske1 vle1da ochotne1 a schopne1 zatknfať a sfadiť ľuded, ako bol O.B.L. a jemu podobned.Dali USA Pakistanu potrebne9 informe1cie (napr. polohu ukrfdvajfacich sa fatočnedkov), aby ich tento mohol se1m zatknfať a sfadiť, resp. pri kladened odporu až zlikvidovať?Čiže všetkfdch 2562 ľuded (spodne1 hranica), ktorfdch bezpilotne9 lietadle1 na fazemed Pakistanu zlikvidovali, boli ľudia, ktorfdch Pakistan nemohol a nechcel sfadiť? Ak nemohol, prečo mu nedodali potrebnfd materie1l za odplatu, a ak nechcel, prečo naňho neuvalili sankcie ako napr. na Ire1n? (toto je favaha z pohľadu pre1va, ktore9 neme1 rozlišovať “strategicke9 ze1ujmy” a ine9 politicke9 kategf3rie, inak rovno mf4žeme cele9 medzine1rodne9 pre1vo verejne9 odignorovať, pretože prehlasovať mf3resy pe1r veľmoced za “obyčaj” či “zvyk” je degrade1cia pre1va)Toľko je rf4znych podpedsanfdch df4hod a konvencii medzi jednotlivfdmi zvrchovanfdmi šte1tmi, tak sfa navze1jom poprepe1jane9, že videdm priestor, ako donfatiť šte1t odstrihnutedm kooperačnfdch bonusov (čiže sankciami ako nene1silnfdm obmedzenedm vonkajšej suverenity), aby si na svojom fazemed urobil poriadok a považujem to za legitedmnejšiu cestu, ako použedvať na cudzom fazemed silu.Mimochodom, ak Stuxnet tiež bol fatokom proti šte1tu (), me1 Ire1n pre1vo použiť bezpilotne9 lietadle1 proti zodpovednfdm ľuďom v šte1toch pf4vodu vedrusu? (s použitedm Deeksovej princedpov)Vf4bec je zaujedmave9, ako šte1t “nemf4že” zabranedť nejakfdm teroristom fatočiť. Predsa ak nie je schopnfd vykone1vať na svojom fazemed zvrchovanfa moc, je to (ešte) jeho fazemie (chfdba vnfatorne1 suverenita)? Ak nie je schopnfd (už vf4ľu nechajme bokom), čie je to fazemie?Preto me1m dojem, že je nutne9 prehodnotiť samotnfa povahu subjektov medzine1rodne9ho verejne9ho pre1va (šte1tov), nakoľko ak takmer chfdbajfa 2 zo 4 ze1kladnfdch pojmovfdch znakov šte1tu (suverenita a šte1tna moc), možno ešte hovoriť o šte1te? A možno po ňom požadovať, aby plnil všetky povinnosti (prakticky funkcie) podľa medzine1rodne9ho pre1va? A ak prehodnocujeme subjekty MPV, rovno mf4žeme prehodnotiť aj povahu MPV, pretože je nutne9 zamyslieť sa nad tfdm, či je nutne9 “hrať sa na pre1vo” v situe1cii, keď v tom množstve medzine1rodnfdch paktov a dohf4d, ktore9 šte1ty aj tak dodržiavajfa podľa svojej sily a ekonomiky, nemožno vidieť monizmus, donfatenie a teda aj všeobecnfa ze1ve4znosť.Až bude Charta OSN rovnako platiť pre každfd subjekt MPV (žiadna BR OSN a jej rezolfacie, to je obdoba “šte1tnej rady”, resp. “hospode1rskej pe4ťky”, resp. infdch vnfatrošte1tnych zne1mych predpadov), ktorfd me1 na to, aby bol subjektom MPV (me1 určitfd level suverenity a šte1tnej moci), potom MPV bude objektedvnym pre1vom a potom mf4žeme uvažovať o tom, či je legitedmne použiť silu, ak šte1t nechce (nemf4že pri suvere9nnych šte1toch je vylfačene9) se1m na svojom fazemed zasiahnuť.Ondrej Pivarči

Plaats een reactie

<<

>>

© 2010 DGN Publishers